Unia Europejska - dotacje

DOMENO JERZY STAWOWY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Zaprojektowanie nowej linii obuwia dla osób z problemem stóp wrażliwych” nr POIR.02.03.05-12-0027/21 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II:

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa DOMENO JERZY STAWOWY Sp. Jawna poprzez opracowanie projektów wzorniczych nowych produktów, jakie planuje się do wprowadzenia do oferty firmy. Projekt obejmie swoim zakresem przygotowanie wstępnych koncepcji, wybór ostatecznych projektów, walidację wybranych wariantów, prototypowanie, testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych, z udziałem przyszłych użytkowników i w finale przygotowanie do wdrożenia w produkcji i do debiutu rynkowego nowych produktów.

Wartość Projektu: 1 475 339,12 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 861 502,60 PLN

Planowane efekty: Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorstwa DOMENO poprzez:
- rozszerzenie działalności o produkcję seryjną obuwia dla osób borykających się z problemem stopy wrażliwej,
- umocnienie pozycji rynkowej,
- zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa - dzięki uzupełnieniu oferty o nowy produkt

Dzięki realizacji projektu firma wykorzysta w pełni posiadany obecnie potencjał do tworzenia autorskich produktów w postaci nowej linii produktów.

pixel