Wymiana/Zwrot

Warunki Zwrotu/Wymiany

 

ZWROT

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, na zasadach określonych poniżej (procedura na podstawie Rozdziału 4 „Prawo odstąpienia od umowy” ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).
 2. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży Towarów wynosi 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wyrażonego w jeden z następujących sposobów:

a)      z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.);

b)      pismem sporządzonym we własnym zakresie i przesłanym na adres: "DOMENO" Sp.j. Barwałd Górny 310A, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska; zaleca się tu korzystanie ze wzoru odstąpienia przekazanego Konsumentowi przez Sprzedającego, co nie jest jednak obowiązkowe;

c)      pismem przesłanym wiadomością e-mail na adres: sklep@domenoshoes.com; zaleca się tu korzystanie ze wzoru odstąpienia przekazanego Konsumentowi przez Sprzedającego, co nie jest jednak obowiązkowe;

 1. Sprzedający zachęca, aby odstępując od Umowy, Konsument korzystał z udostępnionego w tym celu przez Sklep Internetowy formularza zwrotu/wymiany.
 2. W razie przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną zgodnie z ust. 3 lit. a), b) lub d), Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 2.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument winien zwrócić Towar, którego dotyczy oświadczenie, niezwłocznie, jednak nie później niż w 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrot winien nastąpić na adres sprzedającego:

DOMENO Jerzy Stawowy Sp.j. Barwałd Górny 310A

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Z dopiskiem: SKLEP ONLINE DOMENO

 

FORMULARZ ZWROTU

 

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów z zastrzeżeniem ust. 11. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanych przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) Konsument może wskazać numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać zwrot. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

WYMIANA

 • W ciągu 14 dni od daty dostarczenia do klienta zamówionych produktów klient ma prawo do wymiany towaru z zastrzeżeniem, że wymiana jest możliwa, jeżeli Sklep Internetowy dysponuje zamawianym rozmiarem i modelem towaru
 • W wypadku wymiany, Klient zobowiązany jest do odesłania wymienianego towaru (wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT oraz formularzem wymiany, do którego link podany został na końcu niniejszego Regulaminu) na własny koszt na adres: "DOMENO" Sp.j. ul. Mickiewicza 33, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

 

 


 

pixel