Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WAŻNY OD 25-12-2014 R.

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży obuwia,

torebek i akcesoriów za pośrednictwem Sklepu Internetowego domenoshoes.com

 

Postanowienia ogólne

Właścicielem Sklepu Internetowego jest:

 

DOMENO Jerzy Stawowy Spółka Jawna

ul. Mickiewicza 33

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

NIP: 551-249-76-21

Numer telefonu : +48 530-333-553  (opłata za połączenie zgodnie z pakietem taryfowym operatora)

Adres poczty elektronicznej: sklep@domenoshoes.com

Numer konta bankowego: 84-1240-4214-1111-0000-4662-3030

 

 • Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową obuwia damskiego oraz męskiego, torebek i akcesoriów.
 • Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w walucie polskiej (polski złoty) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.domenoshoes.com. Poprzez złożenie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem Internetowym a klientem.
 • Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 • Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy. Sklep Internetowy zobowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad.
 • Zawarte zdjęcia w galerii sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia aż do wyczerpania magazynowych zapasów towarów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą.
 • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych i wycofania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. Klienta zawsze jednak wiąże cena obowiązująca w dacie złożenia zamówienia, nawet w przypadku wprowadzenia przez Sklep Internetowy powyższych zmian.
 • W przypadku potrzeby uzyskania dokładniejszych informacji, zapytania prosimy przesyłać drogą e-mailową poprzez zakładkę „Kontakt”. Nasz konsultant udzieli odpowiedzi na każde pytanie.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

a)    sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient musi posiadać połączenie z siecią Internet,

b)    przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 20, Opera w wersji co najmniej 16, Google Chrome w wersji co najmniej 20,

c)    monitor bądź wyświetlacz w rozdzielczości co najmniej 1.200x800 pixeli,

d)    włączona obsługa Cookies i Java Script,

e)    posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczącej realizacji zamówienia.

 • Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

 

Reklamacje

 

 • Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
 • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Reklamacje należy składać na adres: ul. Mickiewicza 33, 34-100 Kalwaria Zebrzydowska. Celem usprawnienia obsługi, prosimy do reklamacji załączać paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wypełnić formularz reklamacyjny (link do formularza reklamacyjnego podany na końcu niniejszego Regulaminu).
 • Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi nie obowiązuje, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych oraz innych wad, które nie istniały w chwili doręczenia klientowi towaru i nie wniknęły z przyczyn tkwiących w towarze w chwili jego doręczenia klientowi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nowi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy poprzez wiadomość e-mailową w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamówieniem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy z tytułu wykonywania praw z rękojmi, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza odstąpienia (link do formularza odstąpienia podany na końcu niniejszego Regulaminu).
 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sprzedającego do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.

 

Postanowienia końcowe

 

 • Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sklepem Internetowym sklep.domeno.com.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby to niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.
 • Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takie jak: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o mediację); zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym (w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej).
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 • Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia i zawartej w wyniku jego złożenia umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu towar, przy czym Sprzedający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Jednocześnie Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
Administratorem danych osobowych Kupujących gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest
Firma Domeno Jerzy Stawowy Spółka Jawna z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Mickiewicza 33, posiadająca numer
NIP 551-249-76-21
 
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem, oraz pod adresem e-mail: sklep@domeno.com.pl / numerem telefonu: +48 530 333 553

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania; w ramach marketingu bezpośredniego będziemy m.in. przysyłać Ci newsletter oraz oferty na wskazany przez Ciebie adres e-mail, a także wyświetlać Ci reklamy produktów, które mogą Cię zainteresować. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest tu Twoja zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Ciebie udzielona; w przeciwnym razie Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tych celach;
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
 • Procedura reklamacyjna,
 • Informowanie o konkursach, promocjach, rabatach oraz innych informacjach handlowych i marketingowych (za zgodą Klienta),
 • Rejestracja w e-sklepie (za zgodą Klienta),

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

 

 • Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, będziemy przechowywać do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Administrator będzie przekazywać dane następującym podmiotom:

 

 1. Firmom kurierskim, odpowiedzialnym za dostarczanie towarów Klientom
 2. Przedsiębiorcom zapewniającym właściwe funkcjonowanie naszego sklepu internetowego, w tym możliwość komunikacji;
 3. Przedsiębiorcom optymalizującym nasze działania marketingowe bądź realizującym takie działania w naszym imieniu.
 4. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać wysłanie e-maila za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@domeno.com.pl

 

 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;

 

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.

 

Pliki Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki Cookies - co to jest?

Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane w przeglądarce internetowej Użytkownika, służce do jej identyfikacji w trakcie korzystania z naszego serwisu.

Jaka jest zasada działania Plików Cookies?

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisów.
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach.

W jakim celu wykorzystujemy pliki Cookies?

Pliki Cookies stosujemy w celu: 
1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu
2) tworzenia statystyk 
3) przystosowania Sklepu do Twoich preferencji.
Możemy umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

Pliki trwałe to pliki dostępne przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu, usprawnienia działania Sklepu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie.

Czy można wyłączyć Cookies? 
Tak, możesz wyłączyć obsługę Cookies w Twojej przeglądarce, może to jednak wpłynąć na nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Sklepu.

Więcej informacji o Cookies
Więcej informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc, oraz na stronie  http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

Administrator gwarantuje zasad przestrzegania danych, zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

pixel